Všeobecné obchodní podmínky

TaxiVrtulnikem.cz > Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KTS servis s.r.o. (dále jen „VOP“) pro poskytování služeb fotoletu a k němu přidružených služeb.

 1. Všeobecná ustanovení

Společnost KTS servis s.r.o., IČ: 24177695, DIČ:CZ24177695, se sídlem Krakovská 1363/12, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 185893 je zprostředkovatelem leteckých služeb (dále jen Poskytovatel).

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně vystupuje Poskytovatel jako poskytovatel služeb a na straně druhé jako Objednatel.

Objednatelem je spotřebitel. Spotřebitelem je dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele zajistit poskytnutí služeb letu vrtulníkem (fotoletu) z provozní plochy v Dolní oblasti Vítkovic na adrese Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava nebo předem jiné schválené odletové místo (dále jen Odletové místo) a případně dalších přidružených služeb Objednateli, které byly objednány a zakoupeny osobně u Poskytovatele nebo prostřednictvím e-shopu Poskytovatele.
  1. Objednání a zakoupení služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele, a to na www.taxivrtulnikem.cz v sekci „Voucher“.
  1. Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
  1. Poskytovatel služeb potvrdí provedenou objednávku e-mailem a zašle vygenerovaný voucher.  Voucher má platnost 12 měsíců od data zakoupení.
  1. Doba, po kterou trvá povinnost Poskytovatele služeb poskytnout službu, je omezena na 12 měsíců od data zakoupení voucheru (dále jen doba platnosti voucheru).
  1. Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že doba letu je uvedena od začátku roztáčení hlavního rotoru do jeho zastavení, případně od nastoupení pasažérů do jejich vystoupení.
  1. Po uplynutí doby platnosti voucheru závazek Poskytovatele služeb zaniká. Objednatel ztrácí nárok na poskytnutí služby, jakož i nárok na vrácení ceny voucheru.
  1. Objednatel je oprávněn postoupit právo na poskytnutí služeb na třetí osobu, přičemž je povinen tuto osobu informovat o právech a povinnostech vyplývajících z těchto VOP. Osoba, na kterou bylo postoupeno právo na poskytnutí služeb, je vázána těmito VOP a má se za to, že je Objednatelem.
  1. Voucher není vyměnitelný za peníze a lze jej použít jen jednou.
  1. Voucher je možné vrátit zpět Poskytovateli bez uvedení důvodů do 14 dnů ode dne jeho zakoupení, nebyl-li voucher již použit. V tomto případě Poskytovatel vrátí zpět Objednateli jím zaplacenou částku, a to do 14 dnů ode dne oznámeni skutečnosti.  Objednatel je povinen Poskytovateli k tomu poskytnout přiměřenou součinnost (například sdělení bankovního spojení).
  1. Po zakoupení voucheru je Objednatel povinen svůj voucher bez zbytečného odkladu zaregistrovat na webových stránkách www.taxivrtulnikem.cz v sekci „Registrace“. Při této registraci Objednatel uvede své kontaktní údaje (zejména telefonní kontakt a e-mail) a zvolí si preferovaný měsíc, ve kterém by chtěl službu čerpat. Poskytovatel však touto preferencí není vázán při vytváření termínů služby. Tato registrace není Rezervací termínu dle bodu 1.12 těchto VOP, jde pouze o evidenci pro potřebu Poskytovatele.
  1. Rezervace konkrétního termínu čerpání služby se uskutečňuje volbou jednoho z termínů určovaných v průběhu roku Poskytovatelem na webových stránkách www.taxivrtulníkem.cz v sekci „Rezervace“.  Tuto rezervaci je Objednatel povinen učinit nejpozději měsíc před koncem platnosti voucheru. 
  1. Rezervaci termínu může Objednatel libovolně měnit. Rezervaci však nelze měnit méně než 5 dní před plánovaným termínem. Rezervace přidružené služby Wellness pobytu (upravené v bodě 4 těchto VOP) lze měnit pouze po konzultaci s Poskytovatelem.
  1. Zrušení letu nemá vliv na uskutečnění přidružené služby Wellness pobytu (upravené v bodě 4 těchto VOP).
 • Zrušení, změna termínu letu/rezervace
  • Poskytovatel je oprávněn termín letu z provozních důvodů zrušit, a to nejpozději 48 hodin před plánovaným uskutečněním letu. O této skutečnosti bezodkladně informuje Objednatele formou SMS nebo e-mailu. Objednatel má poté právo zvolit si libovolný následující termín určený Poskytovatelem.
  • Poskytovatel je oprávněn zrušit termín letu z důvodu poruchy technického vybavení, nebo nepříznivých meteorologických podmínek, a to formou SMS nebo e-mailem, kterou zašle Objednateli nejpozději do 9:00 hod. v den v konání letu. Objednatel má poté právo zvolit si libovolný následující termín určený Poskytovatelem.
  • V případě, že bude let, který je naplánován do jednoho měsíce před uplynutím platnosti voucheru, zrušen z důvodů v bodě 2.1. nebo 2.2. a nový termín by překračoval dobu platnosti voucheru, má Objednatel právo vytvořit rezervaci také na tento termín, pokud nepřekračuje dobu platnosti voucheru o více jak jeden měsíc. Poskytovatel má povinnost let poskytnout i v tomto náhradním termínu. V případě zrušení i tohoto náhradního termínu letu se postupuje obdobně.
 • Další podmínky
  • Objednatel je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Službu nemohou absolvovat osoby trpící epilepsií nebo závažnou srdeční chorobou, osoby pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek. Těhotné ženy pouze na vlastní odpovědnost. Poskytovatel služby neodpovídá za případnou zdravotní újmu způsobenou nevhodným zdravotním stavem Objednatele před letem. Objednatel může vhodnost svého zdravotního stavu před letem konzultovat s Poskytovatelem.
  •  Objednatel je povinen dostavit se včas a v termínu na místo poskytnutí služby.
  • Maximální hmotnost pasažéra je standardně 80 kg. V případě, že Objednatel má vyšší hmotnost, je povinen svou hmotnost uvést do poznámky při rezervaci termínu.
  • Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15 let.
  •  Pasažérem může být pouze osoba starší 3let. Každý pasažér bude usazen na vlastní sedadlo ve vrtulníku.
  • Objednatel je povinen řídit se pokyny Poskytovatele, které mu byly sděleny před započetím poskytování služeb. V případě porušení pokynů při poskytování služeb Objednatel odpovídá poskytovatel za veškerou újmu, která mu tím vznikne.
  • U poskytnutého letu nesmí být přítomna žádná zvířata, a to jak na palubě vrtulníku, tak v okolí přistání.
 • Přidružené služby
  • Přidružené služby jsou služby jiného typu než lety vrtulníkem. Tyto služby jsou rovněž zprostředkovány Poskytovatelem a jsou poskytovány jako samostatná služba navíc ke službě letu vrtulníkem.
  • Rezervace přidružené služby probíhá obdobně jako v bodech 1.11. a 1.12 těchto VOP.
  •  Přidružená služba Káva s dezertem je poskytována dle aktuální denní nabídky restaurace, kdy Objednatel čerpá službu v Hotelovém resortu Miura (Čeladná 887, 739 12 Čeladná) či Hotelovém resortu Zámeček Petrovice (Prstná 1, 735 72 Petrovice u Karviné) po dobu jedné hodiny dle jeho platného Voucheru. Pilot vyzvedne Objednatele a dopraví na Odletové místo bezprostředně po uplynutí této doby. V případě překročení dané doby bude Objednateli účtována částka 500,-Kč za každou další započatou hodinu.
  • Přidružená služba Wellnes pobyt Miura a Wellness pobyt Zámeček Petrovice se čerpá formou ubytování a wellness pobytu  na 1 noc v Hotelovém resortu Miura (Čeladná 887, 739 12 Čeladná)či Hotelovém resortu Zámeček Petrovice (Prstná 1, 735 72 Petrovice u Karviné), v závislosti na typu zakoupeného Voucheru. Služba se uskutečňuje nezávisle na uskutečnění služby letu vrtulníkem. Neuskutečnění letu dle bodů 2.1 a 2.2 těchto VOP nemá vliv na rezervovaný termín a čerpání služby Wellness pobytu v hotelu Miura nebo Zámeček Petrovice. Poskytovatel v tomto případě neposkytuje náhradní dopravu na místo čerpání Wellness pobytu. Zrušená služba letu vrtulníkem lze čerpat v náhradním termínu dle postupu v bodech 2.1 a 2.2 těchto VOP.
  •  Na přidruženou službu Wellness pobytu se nevztahuje cesta zpět na Odletové místo. Po vyčerpání Wellness pobytu si Objednatel zajišťuje cestu zpět sám.
 • Zážitková střelba
  • Místo pro konání střelby je na adrese Střelnice Lazy u Orlové.
  • Platností voucheru je 1 rok od data zakoupení.
  • Vouchery zakoupené na e-shopu nebo přes jiné smluvní prodejce se rezervují vždy po telefonickém kontaktu +420 777786790. Střelnice poskytuje svým klientům servis v podobě instruktáže a odborného dohledu při manipulaci se zbraní. Součástí voucheru není speciální pojištění. Účastník je povinen zúčastnit se zahajovacího školení o bezpečné manipulaci se zbraní, které je vždy na začátku akce. Účastník na začátku akce odevzdá svůj voucher a prokáže se svým průkazem totožnosti. Účastník musí dbát pokynů instruktora a správce střelnice. Je třeba se dostavit na každou akci včas, přesně v určenou hodinu. Pokud se klient nedostaví, v určenou hodinu na předem objednaný termín, je voucher zneplatněn. Zrušení objednaného termínu je třeba ohlásit telefonicky minimálně tři dny před akcí. Rezervaci je možné zrušit pouze jednou, v případě porušení této podmínky může být voucher zneplatněn. Každý účastník si může vzít sebou doprovod. Osoba účastnící se akce jako doprovod, musí dbát pokynů instruktora, pohybovat se v bezpečné zóně a nenarušovat průběh akce a být starší 15ti let. Fotografování na akci je povoleno, ale pouze dle dispozic instruktora a vždy v bezpečné zóně. 
  • Voucher je možné vrátit zpět Poskytovateli bez uvedení důvodů do 14 dnů ode dne jeho zakoupení, nebyl-li voucher již použit. V tomto případě Poskytovatel vrátí zpět Objednateli jím zaplacenou částku, a to do 14 dnů ode dne oznámeni skutečnosti. 
  • Zrušení plánovaných střeleb ze strany provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit termín při nenaplnění dostačujícího počtu osob nebo jiných překážek (mimořádné poskytnutí námi rezervovaného střeliště ozbrojeným složkám ČR v důsledku cvičení, uzavření Policií ČR či jiným úředním orgánem vyšší moc ap). O této situaci budou případně klienti informování telefonicky. Pokud klient uvede nesprávný kontaktní telefon, za vzniklou škodu v důsledku zbytečné cesty na střelnici, provozovatel nenese odpovědnost. Klient může v takovém případě čerpat voucher v jiném termínu. V případě končící platnosti voucheru, mu bude voucher prodloužen, aby mohl čerpat v nejbližším náhradním termínu.  Poskytovatel je povinen zajistit klientovi náhradní termín k čerpání. Klient nemá nárok na vrácení peněz za voucher v důsledku zrušeného termínu. Bude mu poskytnut termín náhradní.
 • Ochrana informací, ochrana osobních údajů
  • Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Objednatele jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a reklamních/marketingových akcí Poskytovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s plněním či platebním stykem týkajícího se objednaných služeb či speciálních reklamních/marketingových akcí.
  • Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednatelem Poskytovateli za účelem splnění objednávky a reklamních/marketingových akcí Poskytovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/200Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Objednatel dává Poskytovateli souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění poskytovaných služeb a využití pro reklamních/marketingové účely poskytovatele, zejména pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písmenného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Poskytovatele.
  •  Objednatel souhlasí, aby Poskytovatel analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Objednatele na webových stránkách Poskytovatele, a to prostřednictvím služby Google Analytics. Data shromážděná prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Objednavatele.  V případě, že Objednatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromaždováním anonymizovaných údajů o jeho chování na webových stránkách Poskytovatele služeb, může kdykoliv vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písmenně prostřednictvím e-mailové adresy objednavky@taxivrtulnikem.cz, přičemž jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Objednatelů neprodleně vyřazen.
 • Cena a způsob platby
  • Cena objednaného voucheru již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny dále v těchto VOP.
  • Způsoby platby může být dvojím způsobem, a to převodem na účet – na objednaný voucher bude prodávajícímu vystavena zálohová faktura, která bude podkladem pro úhradu, a to z bankovního účtu ve prospěch účtu prodávajícího. Bankovní spojení: číslo účtu u České spořitelny a.s. 2626214309/0800 s tím, že do variabilního symbolu bude uvedeno číslo zálohové faktury. Voucher bude odběrateli vygenerován nejpozději následující den po připsání částky ve prospěch účtu prodávajícího, pokud dodací lhůta nebyla sjednána jinak. Splatnost jeden týden. Po obdržení platby je vystaven daňový doklad a odeslán elektronický voucher k užití zážitku s informacemi k jeho uplatnění.

Platba v hotovosti v místě provozovny na adrese Železničářů 1529/1C, 736 01 Havířov.

Tyto všeobecné obchodné podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2019